Privacy Policy

SIA “Stalkeris” privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam (turpmāk Subjektam) – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un Subjekta tiesībām datu iegūšanas, apstrādes laikā, kā arī nododot datus kompetentām institūcijām vai citam datu pārzinim.

Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar fizisko personu Datu aizsardzības likumu,  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 26. aprīļa Regulu 2016/679 un MK Noteikumiem Nr.226 par ārzemnieka deklarācijas veidlapas aizpildīšanas, glabāšanas un nodošanas kārtību.

Privātuma politika attiecas uz jebkādu datu apstrādi, neatkarīgi no tā, kādā formātā Subjekts ir sniedzis savus personas datus: mutiski, papīra, elektroniski, telefoniski vai mājas lapā.

Datu pārzinis

Datu pārzinis (turpmāk Pārzinis) ir SIA “Stalkeris”, reģ.Nr.40203239424, juridiskā adrese “Abzaļi”, Kadaga, Ādažu novads, LV-2103.

Kontaktinformācija ar Subjekta personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: +371 25 46 46 42, info@abzali.lv

Personas dati

Jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu – Subjektu.

Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods, identifikācijas numurs, pases dati u.c.

Kontaktinformācija: adrese, tālrunis, e-pasta adrese u.c.

Finanšu dati: maksājuma kartes, bankas konta informācija.

Viesu namā “Abzaļi” drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanas nolūkos tiek veikta video novērošana.

Datu apstrāde

Jebkura ar personas datiem veikta darbība (reģistrēšana, apkopošana, izmantošana, glabāšana, aplūkošana u.c.).

Personas datu apstrādes iemesli

Subjekts sazinās ar SIA “Stalkeris” (vai otrādi), vēloties saņemt pakalpojumu vai informāciju par pakalpojumiem, noslēgt darījumu, kā īstenošanai ir nepieciešami Subjekta dati atbilstoši likumdošanas prasībām.

Subjekts kā potenciāls darbinieks nosūta savu CV un motivācijas vēstuli.

Tiek noslēgtas darba tiesiskās attiecības.

Personas datu apstrādes nolūki

 • Komunikācija ar Subjektu pakalpojuma sniegšanas vai sadarbības nolūkos.
 • Viesnīcas rezervācija un personas identificēšana pakalpojuma sniegšanai.
 • Kvalitatīvu un pieejamu pakalpojumu sniegšana.
 • Rēķinu sagatavošana, norēķinu administrēšana saskaņa ar Grāmatvedības likumu.
 • Klientu iebildumu un komentāru izskatīšana un apstrāde pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un jaunu pakalpojumu izveidošanai un nodrošināšanai.
 • Datu apstrādi pieprasa likumdošana (līgumu noformēšana utmldz.);
 • Darījuma attiecības atļauj veikt personas datu apstrādi mērķiem, kuri nav norādīti šajā Privātuma Politikā;
 • Subjekts ir devis savu piekrišanu noteiktiem personas datu apstrādes mērķiem.

Šajā Privātuma Politikā norādīto datu apstrādes nolūku uzskaitījums nav visaptverošs, jo Subjekta personas dati var tikt apstrādāti arī citiem Privātuma Politikā neminētiem nolūkiem, kamēr tie ietilpst SIA “Stalkeris” leģitīmajās interesēs saskaņā ar fizisko personu Datu aizsardzības likumu,  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 26. aprīļa Regulu 2016/679 un citiem spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

 • Fizisko personu Datu aizsardzības likums;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 26. aprīļa Regula 2016/679;
 • MK Noteikumi Nr.226 par ārzemnieka deklarācijas veidlapas aizpildīšanas, glabāšanas un nodošanas kārtību;
 • lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
 • lai realizētu SIA “Stalkeris” leģitīmās intereses un nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu;
 • saskaņā ar Subjekta piekrišanu.

Subjekta tiesības attiecībā uz datu apstrādi

Piekļūt saviem personas datiem, kurus apstrādā SIA “Stalkeris” un pēc pieprasījuma saņemt informāciju par apstrādes nolūkiem.

Pieprasīt veikt labojumus un/vai papildinājumus neprecīzos personas datos.

Prasīt, lai SIA “Stalkeris” dzēš visus Subjekta personas datus, kas tiek glabāti, vai ierobežo datu apstrādi. Pastāv attiecīgi izņēmumi, kurus regulē likumdošana.

Iebilst pret personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad tiesību akti pieprasa SIA “Stalkeris” turpināt apstrādāt Subjekta datus.

Prasīt, lai SIA “Stalkeris” Subjekta personas datus nodod Subejtkam vai citai Subjekta norādītai personai vai organizācijai. Pastāv attiecīgi izņēmumi, kurus regulē likumdošana.

Personas datu nodošana

Pārzinis drīkst izpaust Subjekta personas datus citām juridiskām personām, ja tas nepieciešams pakalpojumu nodrošināšanai un sniegšanai: piegādātājiem, partneriem, pakalpojumu sniedzējiem.

Balstoties uz Subjekta piekrišanu vai prasību, Pārzinis drīkst izpaust Subjekta personas datus  trešajām pusēm.

Personas datu glabāšana

Pārzinis droši glabā apkopotos personas datus Latvijas Republikā. Nekādi personas dati netiek nosūtīti, glabāti vai jebkādā veidā apstrādāti trešajās valstīs.

Pārzinis ievēro pamatotas drošības metodes, lai novērstu trešo personu piekļuvi  un datu ļaunprātīgu izmantošanu.

Subjekta personas dati tiek glabāti tikai tik ilgi, kamēr SIA “Stalkeris” ar Subjektu pastāv līgumiskas vai cita veida saistības, vai cits juridisks pienākums. Ar šo saistību izbeigšanos, visi attiecīgie personas dati tiek atbilstoši izdzēsti, izņemot, ja piemērojamie normatīvie tiesību akti pieprasa savādāk un personas datu glabāšanu pieprasa juridisks pienākums.

Ievērībai

Šī Privātuma Politika neattiecas uz citām mājas lapām, kurām iespējams piekļūt caur šajā mājas lapā norādītajām saitēm. Aicinām iepazīties ar to atbilstošajām politikām.

Abzaļi, Kadaga
Ādažu novads, LV-2103
Phone nr. +371 25 665 445
e-mail: info@abzali.lv